Salgs- og leveringsbetingelser

1. PRÆAMBLE
Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer, medmindre andet er aftalt og bekræftet skriftligt af os, og går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder almindelige betingelser.

2. TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALE
Tilbud bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er os i hænde senest 4 uger fra tilbudets dato. Eventuel aftale er først indgået når vi har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Der tages forbehold for fejl og mangler i købers specifikation.

Alle oplysninger om vægt, specifikationer, tekniske data og kapaciteter, der fremgår af kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer etc. er omtrentlige og vil kun være bindende for os såfremt tilbudet eller aftalen direkte henviser til dem.

Ved aftale om levering af fabrikationsvarer, forbeholder vi os ret til en afvigelse på +/- 20% i forhold til bestilt kvantum.

3. LEVERINGSTIDER
Vi bestræber sig på kortest mulig leveringstid. Leveringstidspunktet kan tidligst fastsættes, når ordren er fuldt klarlagt og nedenstående betingelser er opfyldt.

a) aftale er indgået som defineret i tidligere afsnit

b) alle købers specifikationer for ordrens produktion er os i hænde.

Hvis forsinkelse for leverancen skyldes nogle af de omstændigheder, der er nævnt under afsnittet om force majeure, eller købers handling og undladelse, forlænges leveringstiden i lige så lang tid, som hindringen har bestået.

Den anførte leveringstid er kun at betragte som vejledende, og vi er i intet tilfælde pligtig til at betale skadeserstatning af nogen art i anledning af forsinket levering. I de tilfælde, hvor der ikke er nævnt nogen fast leveringstid i aftalen, og parterne ikke kan blive enige herom, har hver part efter 6 måneder ret til at ty til en retssag iht. de regler, der er fastlagt i afsnittet om tvister og lovvalg, for at fastlægge en rimelig tid for levering, og det således fastsatte leveringstidspunkt skal betragtes som værende fast for den i aftalen aftalte leverance.

Undlader køber at modtage materiellet på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel har fundet sted. Vi vil da opbevare materiellet for købers regning og risiko. Medmindre købers undladelse skyldes noget i afsnit om force majeure nævnte forhold, er vi berettiget til skriftligt at kræve, at køber modtager materiellet inden for en rimelig tid. Undlader køber at gøre dette inden for et sådant tidsrum, er vi berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber, og uden først at få rettens tilladelse, at hæve aftalen. Vi har da ret til erstatning for det tab, som købers misligholdelse har medført.


4. PRISER, BETALINGSBETINGELSER OG RISIKOOVERGANG
Opgivne priser er – med mindre andet er aftalt​- excl. repro, kliché samt told, moms og tilsvarende offentlige afgifter, og de er ex​works at regne iht. ICC’s til enhver tid gældende Incoterms. Der godskrives ikke køberen vederlag for returneret emballage.

Vi forbeholder sig ret til regulering af prisen ved ændring af materialepriser, arbejdsløn, valutakurser samt statsingreb m.v. – Prisen kan således reguleres for de nævnte stigninger i perioden fra aftalens indgåelse, til den dag hvor der faktisk leveres.

Købesumen forfalder medmindre andet er aftalt til betaling efter 8 dage netto fra fakturadato at regne. Ved for sen betaling vil der automatisk fra forfaldsdatoen blive beregnet 1½% forsinkelsesrenter pr. påbegyndt måned uden yderligere varsel.

Køber kan under ingen omstændigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning.
Såfremt køber er i restance med betalinger for tidligere leverancer, eller såfremt køber ikke rettidigt har foretaget forudbetaling er vi efter eget valg uden varsel berettiget til at udskyde levering eller ophæve enhver aftale med køber og kræve sit tab derved erstattet. Enhver forudbetaling er at betragte som a’conto.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
Det leverede forbliver vores ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber​er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte vores ejendomsret eller sådanne andre rettigheder, som nævnt ovenfor.

6. ANSVAR FOR MANGLER
Køberen må ved udarbejdelsen af sine salgs- og leveringsbetingelser sikre sig, at kunden straks ved varens modtagelse og inden ibrugtagning gennemgår og afprøver den leverede vare for at sikre sig at varen er mangelfri. Reklamation over eventuelle mangler, der er eller burde være konstateret af kunden med en sådan undersøgelse, må køberen sikre sig fremsættes straks og inden 8 dage efter kundens modtagelse af varen, og hvorefter køberen får en yderligere frist på 8 dage til at reklamere overfor os.

7. FORCE MAJEURE OG ANSVARSFRIHED
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, embargo, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i ovennævnte punkt, straks skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Virkningerne af de nævnte omstændigheder for så vidt som de påvirker den rettidige opfyldelse af parternes forpligtelser er defineret i tidligere afsnit. Hvis nogle af ovennævnte omstændigheder, som hindrer aftalens opfyldelse, vedvarer i 6 mdr., har vi ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til køber og uden først at indhente rettens tilladelse.


8. PRODUKTANSVAR
Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af den solgte vare, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af sælgeren eller af hans folk. Sælgeren hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælgerens ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 500.000,00. Sælgeren hæfter kun i 1 år fra varens overgivelse til køberen for de skader, varen måtte forvolde.

I det omfang sælgeren måtte bliver pålagt et produktsansvar over for tredjemand eller ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare - herunder videresalg - er køberen ved leverancer til købere uden for Danmark pligtig at skadeløsholde sælger for det ansvar, som denne måtte blive pålagt.

Køberen er pligtig til efter sælgerens valg at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælgeren i anledning af de solgte varer.


9. TVISTER OG LOVVALG
Eventuelle tvister i anledning af aftalen afgøres ved Retten i Viborg, der holdes på adressen Klostermarken 10, 8800 Viborg. Vi er dog alternativt​efter eget valg berettiget til at lade eventuelle tvister afgøre ved retten på det sted, hvor køber har sit forretningssted.

Enhver tvist som måtte opstå mellem parterne, dels i relation til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, dels i relation til parternes samhandel i øvrigt, afgøres efter danske retsregler.

 Vi leverer til hele Skandinavien

 Vi er fleksible og troværdige

 Vi har et bredt produktsortiment​

Om Danbag

Danbag Paper Solutions A/S er et danskejet aktieselskab. Vi producerer gavepapir, blomsterpapir, papirposer og fastfood emballage til grossist- og industrikunder.

FSC fsc certifikeret Dan-bag

kontrolrapport Dan-bag

Kontakt

Danbag Paper Solutions A/S
H.C. Ørstedsvej 22-24
7800 Skive
CVR: 32260705
+45 97 51 22 75
+45 96 15 13 38
dan-bag@dan-bag.dk

Besøg Scanbag A/S
Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies Jeg accepterer